Перейти к основному содержанию
Elinkeinopalvelujen hankkeet

Bioklusteri

Bioklusteri on toimijoiden yhteenliittymä, jonka ytimessä on vihreän kasvun yritys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen Oulun eteläisellä alueella. Bioklusteri tukee vihreää kasvua ja edistää vähähiilisen liiketoiminnan syntymistä ja kiertotaloutta. Hanke luo mallin bioklusterin synnyttämiseksi Oulun eteläiselle alueelle. Klusteri kokoaa yhteen biotalouden, maatalouden ja kiertotalouden yrityksiä ja yhdistyksiä.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anne Sormunen, puh. 044 7591 038.
 

SOMPA - suoraan töihin

Hankkeen tavoitteena on ulkomaalaistaustaisen työvoiman siirtyminen suoraan tai mahdollisimman nopeasti työelämään. Hanke on valmisteltu vastaamaan yritysten ja työnantajien työvoimatarpeita. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrittäjien ja muiden työnantajien kanssa.

Hankkeen tehtävänä on helpottaa työvoima- ja osaajapulaa aktiivisella rekrytoinnilla maassa olevien maahanmuuttajien keskuudessa. Hanke tarjoaa keskitetyt yhden luukun palvelut, joiden kautta työnantajat ja työtä vailla olevat autetaan löytämään toisensa. Maahanmuuttajia autetaan aloittamaan työelämässä ja elämässään Suomessa, sekä heidän perheitään autetaan kotoutumaan alueemme teollistuneelle maaseudulle pysyvämmin niin, että he myös jatkossa haluavat asua tällä seudulla.

Hankkeessa järjestetään neuvontapalveluita ennen ja jälkeen työn haun sekä myös kotouttamiskoulutuksen ja työn aloittamisen aikana. Kaiken toiminnan tavoitteena on mahdollisimman nopea, sujuva siirtyminen työelämään. Hankkeessa autetaan jo työssä olevia maahanmuuttajia kotoutumaan ja integroitumaan Suomeen, jos esim. kielitaito tai suomalaisen yhteiskunnan tuntemus ei ole riittävällä tasolla. Hankkeen toiminta-alueena on Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kunnat sekä Oulaisten kaupunki.

Lisätietoa hankkeesta löydät alla olevan linkin kautta. 

https://haapavesi-siikalatva.fi/hankkeet-arkisto/sompa-suoraan-toihin/

Kaupungin hankekoordinaattori on Diana Seppä, puh. 044 7591 671

Kohtaantoa - hanke auttaa työnantajia ja työnhakijoita kohtaamaan

Haapavedellä, Oulussa, Raahessa ja Ylivieskassa toimiva Nuorten Ystävien Kohtaantoa-hanke on suunnattu erityisesti:

Pohjois-Pohjanmaan työnantajille, joilla on haasteita löytää työvoimaa.
Yli 30-vuotiaille työnhakijoille, jotka ovat olleet pitkään työttömänä tai joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä.
Kohtaantoa auttaa työnhakijaa edistämään työnhakua ja tukee työn aloituksessa. Työnantajille tarjotaan henkilökohtaista tukea sekä neuvontaa onnistuneen rekrytoinnin toteuttamiseksi.

Kyseessä on yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka palvelut ovat maksuttomia. Hankkeessa kehitetään mallia, joka helpottaa työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista.

ESR-osarahoitteisen hankkeen toimintakausi on vuoden 2025 loppuun saakka.

Kohtaantoa - Nuorten Ystävät (nuortenystavat.fi)
 

Kasva - kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin

Hankkeessa käynnistetään yrityspalvelutoimijoiden maakunnallinen vertaisverkosto, joka edistää toimijoiden välistä avointa ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkivää yhteistyötä ja uusia avauksia. Verkostomalli perustuu vertaisoppimiseen sekä hyvien käytänteiden, tiedon ja osaamisen jakamiseen. Hankkeessa myös tuotetaan tutkittua tietoa yhteistyössä yritysryhmien kanssa ja kehitetään yhteisiä toimintamalleja saada tieto nopeasti yritysneuvonnan käytäntöön sovellettavaksi sekä alueellisen ennakointityön tueksi. 

KASVA-hankkeeseen on valittu kolme teemallista kehittämisaluetta, joiden kautta yritysten vihreää siirtymää, innovaatiotoimintaa ja uuden liiketoiminnan syntymistä voidaan edistää. Erityisiä tarpeita toimintamallien kehittämiseksi on bio- ja kiertotalouden periaatteissa, tuoteinnovaatiotoiminnan kehittämisessä sekä mikro- ja varhaisen vaiheen kasvuyritysten kasvupotentiaalin tunnistamisessa sekä erilaisten kasvua mahdollistavien palveluiden kohdennetussa tarjonnassa.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnassa toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä matalan kynnyksen yrityspalveluorganisaatiot. Välillisesti hankkeen toiminta kohdistuu myös maakunnassa toimivien oppilaitosten toimintaan.

Hanke palvelee kaikissa yritystoiminnan suunnittelu- ja kehittämisasioissa. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

https://haapavesi-siikalatva.fi/hankkeet-arkisto/kasva-eakr-hanke/

 

OSATA – MUUTTUVAN TYÖELÄMÄN OSAAMISTARPEET

Hankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin digitalisaation ja laadun näkökulmasta, yritysten osaamistason nostaminen
digitaalisessa viestinnässä ja tuotannollisten yritysten toiminnanohjauksessa. Palvelualoilla on tavoitteena nostaa osaamistasoa sähköisessä kaupankäynnissä.

OSATA – Muuttuvan työelämän osaamistarpeet – Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus (haapavesi-siikalatva.fi)

 

Ekoenergia - toimintamalli maaseudun hybridiin uusiutuvaan energiaan

EKOENERGIA-hanke tuo uusiutuvan energian voiman maaseudulle. Kuvittele, että entiset turvepellot heräävät uudelleen eloon tuottaen puhdasta energiaa aurinko- ja tuulivoimasta sekä biokaasusta. Tämä hanke tuo alueelle uusia mahdollisuuksia kehittää yritystoimintaa ja hyödyntää paikallisia resursseja viisaasti.

Hankkeen avulla tarjoamme alueen maanomistajille, maanviljelijöille ja yrittäjille työkaluja ja tietoa, joiden avulla voidaan siirtyä kestävän energian tuotantoon ja käyttöön, parantaa energiatehokkuutta ja edistää huoltovarmuutta. Samalla hanke vahvistaa yhteisön yhteistyötä ja osaamista, rakentaen perustan Haapaveden-Siikalatvan alueelle nousta uusiutuvan energian ja kiertotalouden mallialueeksi. Tämä hanke ei ainoastaan vastaa alueen välittömiin tarpeisiin, vaan luo kestävän pohjan tulevaisuuden kasvulle.

EKOENERGIA – toimintamalli maaseudun hybridiin uusiutuvaan energiaan – Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus (haapavesi-siikalatva.fi)

 

VAU!START+ - hanke

VAU!START+ -hankkeen tavoitteena on luoda alueelle uusien yritysideoiden hautomo-ohjelma, joka kokoaa alueen innovatiiviset yritysaihiot oleellisten maksuttomien valmennusten äärelle. Toimintaperiaate on ideoiden saattaminen kaupalliseen muotoon kehittämällä ohjelmaan valittujen yritysten menestymisen edellytyksiä työpajoin ja valmennuksin. Hautomo-ohjelman lisäksi hankkeessa luodaan alueelle valmiudet vastata innovatiivisten yritysten valmennustarpeisiin nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat hankkeen toiminta-alueen yritykset sekä erityisesti yrittäjyydestä kiinnostuneet tai alkavat yritykset, jotka kehittävät uusia innovaatioita, tuotteita ja/ tai palveluita tai ovat kiinnostuneita niiden kehittämisestä.

VAU!START+ – Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus (haapavesi-siikalatva.fi)

 

ÄLYPILOT –  älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit pohjois-pohjanmaalla

Eri toimialoilla on herännyt ajatuksia, miten näitä miehittämättömiä järjestelmiä voitaisiin hyödyntää ja käyttää vaihtoehtoisina ratkaisuina korvaamaan nykyisiä menetelmiä tai luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa. Usein ongelmana miehittämättömien järjestelmien hyödyntämisessä liiketoiminnan kasvattamiseksi on tiedon puute liittyen teknologioihin, käytänteisiin ja säädöksiin liittyen. Uuden teknologian käyttöönotto on haaste, varsinkin pienille yrityksille, joilla aika menee yrityksen päivittäisten toimintojen pyörittämiseen.

Droneilla, kuten myös muilla miehittämättömillä järjestelmillä on jo olemassa satoja eri käyttötarkoituksia, mutta kaupallinen liiketoiminta on pientä ja yleensä osana muuta yrityksen toimintaa. Siksi on tärkeää löytää tai kehittää ratkaisuja, jotka ovat kaupallisesti käytettäviä, kannattavia ja kestäviä. Sähkökäyttöiset dronet ja maa-ajoneuvot voivat olla nopeampia, päästöttömämpiä sekä ympäristöä vahingoittamattomampia vaihtoehtoja perinteisiin ratkaisuihin monissa erilaisissa käyttötapauksissa.

Älypilot-hankkeen päätavoitteena on tunnistaa tarvelähtöisesti miehittämättömien järjestelmien käyttötapauksia maa- ja metsätalouden, sekä teollisuuden tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeessa selvitetään ja yhteiskehitetään ratkaisuja toimijoiden kanssa, sekä pilotoidaan ratkaisuja. Pilotointien myötä tuotetaan osaamista ja innovaatioita, jotka mahdollistavat alueen yrityksille oman toiminnan laajentamista tai jolla voidaan tarjota uusille yrityksille toiminnan avauksia.

ÄlyPilot – Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit Pohjois-Pohjanmaalla – Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus (haapavesi-siikalatva.fi)

Hyödy myös suurhankkeista!

Maaseutua kehitetään, jotta koko Suomi voisi hyvin. Maaseudun rahoitusta on tarjolla monenlaiseen elinvoimaa lisäävään toimintaan: hyville pk-yrityksille, tulevaisuuteen panostaville maatiloille ja asukkaille, jotka haluavat tehdä kotipaikkakunnastaan entistäkin viihtyisämmän.


https://www.maaseutu.fi/