Skip to main content
Asiakirjajulkisuuskuvaus

Mitä tietoja voin pyytää kunnalta?

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki (906/2019) 28 §:n edellyttää asiakirjajulkisuuskuvauksen julkaisemista.

Asiakirjajulkisuuskuvaus kuvaa Haapaveden kaupungin julkiset tietoaineistot, joista kuntalaiset ja asiakkaat voivat tehdä tietopyyntöjä.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pääosin Haapaveden kaupungin asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. 

Asiakirjapyynnöt välitetään kyseisestä asiasta vastaaville henkilöille.

Tietopyynnön toimittaminen

Haapaveden kaupungille osoitetut tietopyynnöt toimitetaan kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viipymättä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos kirjaamo vastaanottaa toisen viranomaisen toimialaan kuuluvan tietopyynnön, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Kirjaamon yhteystiedot

Sähköposti: haapaveden.kaupunki(@)haapavesi.fi

Puhelin: 044 7591 300

Osoite:

Haapaveden kaupunki (kaupungintalo)

Tähtelänkuja 1
86600 Haapavesi

Asiarekisteri

Haapaveden kaupunki ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, hankkeen tai työryhmän nimellä, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä päivämäärätiedoilla, esim. asian vireilletulopäivän tai asiakirjan laatimispäivän avulla. Tarkempaa tietoa asiarekisteristä saa kirjaamosta. Pääasiallisena asiarekisterinä toimii asianhallintajärjestelmä Dynasty10 ja eri toimialoilla palvelutoiminnan omat tietojärjestelmät.

Tietoaineistot

Haapaveden kaupungilla on hallussaan tietoaineistoja ja asiakirjoja seuraaville vastuualueille:

Kirjasto

Kirjastopalvelujen toiminnassa muodostuu seuraavia tietoaineistoja:

 • kirjastokirjastojärjestelmän asiakas- ja lainaustiedot
 • hankinta- ja kokoelmatiedot
 • tapahtumien järjestämiseen liittyviä tietoja
 •  

Kulttuuri

Kulttuuripalvelujen tietoaineistoja ovat

 • kulttuuritapahtumiin liittyvät tiedot
 • järjestöjen sekä yhdistysten avustustiedot
 • tilastot ja raportit

Liikunta

Liikuntapalvelujen tietoaineistoja ovat

 • liikuntapaikkojen tilatiedot
 • asiakas- ja laskutustiedot

Nuoriso

Nuorisopalvelujen tietovaranto

Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen keskeisiä aineistoja ovat asiakas- ja tapahtumatiedot, yhteistyötiedot ja tilastot.

Opetus

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintopalveluissa käsitellään kokous- ja muita päätösasiakirjoja ja toimintaan, talouteen ja hallintoon liittyviä aineistoja. Keskeisiä aineistoja ovat kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.

Esiopetuksen tietovarantojen käyttötarkoituksena on oppilastietojen rekisteröinti ja hallinta, opettaja- ja opetustietojen hallinta, vuorovaikutus ja tilastointi. Keskeisiä aineistoja ovat todistukset, opiskeluun liittyvät päätökset, valinnat, oppilashuollon asiakirjat, tilastot ja raportit sekä huoltajien tietoja.

Perusopetuksessa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tietovarantojen käyttötarkoituksena on oppilas- ja opiskelijatietojen rekisteröinti ja hallinta, opettaja ja opetustietojen hallinta, vuorovaikutus ja tilastointi. Keskeisiä aineistoja ovat todistukset, opiskeluun liittyvät päätökset, valinnat, oppilashuollon asiakirjat, tilastot ja raportit sekä huoltajien tietoja.

Kuraattori- ja psykologipalvelujen aineistoja ovat oppilashuollon yksilökohtaiset asiakasrekisterit. Tämä kokonaisuus siirtyy hyvinvointialueen hallinnoimaksi 1.1.2023 alkaen.

Lukiopalveluiden tietovarantojen käyttötarkoituksena on opiskelijatietojen rekisteröinti ja hallinta, opettaja- ja opetustietojen hallinta, vuorovaikutus ja tilastointi. Keskeisiä aineistoja ovat todistukset ja arvioinnit, opetuksen suunnittelu, opiskelijaksi ottaminen, opiskelun järjestäminen, oppivelvollisuuden seuraaminen, valinnat, oppilashuollon asiakirjat, tilastot ja raportit.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perusturvapalveluiden tietovarannot sisältävät asiakkaiden ja potilaiden palvelujen ja hoidon järjestämiseen liittyviä salassapidettäviä tietoaineistoja

 • Terveydenhuollon keskeisiä aineistoja ovat potilastietoaineistot.
 • Sosiaalihuollon keskeisiä aineistoja ovat asiakasaineistot.

Tekniset palvelut ja asuminen

Rakennusvalvonnan keskeisiä aineistoja ovat lupa- ja ilmoitusmenettelyn ja valvonnan aineistot sekä rakennus- ja huoneistorekisteri.

Kaavoituksen tietoaineistoja ovat

 • Kaava-aineistot kuten yleis-, osayleis- ja asemakaavat
 • Taajaman pohjakartta-aineistot
 • Tiedot vapaista tonteista

Yhdyskuntapalvelun tietoaineistoja ovat

 • Katujen ja yleisten alueiden, hulevesiviemäriverkoston
  rakentamiseen, kunnossa- ja ylläpitoon liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavat tiedot

Kiinteistötoimen keskeisiä aineistoja ovat ylläpito- ja käyttöaineistot.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut, sekä matkailu

Elinkeinotoiminnan ja matkailuun liittyviä keskeisiä aineistoja ovat hankkeiden, yritysneuvonnan ja markkinoinnin aineistot sekä yhteistyöaineistot ja -sopimukset.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluissa käsitellään yrityksiin ja yhteisöihin liittyviä tietoja, jotka eivät ole julkisuuslainmukaisia (1999/621) julkisia asiakirjoja.

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluiden tietovarantoja käytetään varhaiskasvatuspalveluiden lapsi- ja perhetietojen hallintaan. Keskeisiä aineistoja ovat palvelun hakuun liittyvät asiakirjat ja palvelupäätökset, varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen perustuvat lapsikohtaiset suunnitelmat ja toiminnan tilastointi. 

Tilavaraukset

Tilavarauspalveluissa muodostuu seuraavia tietoaineistoja Timmi-tietojärjestelmään:

 • vuokrattavat tilat
 • vuokraajatiedot

Yhdistystoiminta

Järjestöavustusten tietoaineistoja ovat hakemukset, valmisteluasiakirjat ja päätösasiakirjat.

Yleishallinto

Yleishallinnossa käsitellään kokousasiakirjoja, hallinnon järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä aineistoja sekä luottamushenkilötietoja.

Henkilöstöhallinnossa keskeisiä aineistoja ovat työntekijöiden palkka- palvelussuhdetta koskevat tiedot, henkilöstöä koskevat tilastot.

Tietohallintopalvelujen keskeisiä aineistoja ovat julkisen hallinnon tietopolitiikkaa, tietoturvaa, digitalisointia ja sähköisiä palveluita koskevat aineistot.

Taloushallinnossa käsitellään kunnan talouteen, verotukseen ja investointeihin liittyviä asiakirjoja.

Ympäristöpalvelut ja ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun keskeisiä aineistoja ovat ympäristönsuojelulainsäädännön ja maa-aineslainsäädännön velvoittamien tehtävien, kuten lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyt ja näiden valvonta, hoitamisessa syntyvät aineistot.

Ympäristöpalveluihin kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Kokousasiat

 

Kokoukset ja kokousasiat, julkaistavat viranhaltijapäätökset sekä kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan Haapaveden kaupungin kotisivuilla www.haapavesi.fi

Haapaveden kaupungin rekisteriselosteet ja tietosuojaselosteet löytyvät www-sivulta https://www.haapavesi.fi/rekisteriselosteet.