Skip to main content
Päättyneet hankkeet

TYSO-työpajatoiminnan ja sosiaalisen osallisuuden kehittämishanke

Hanke toimi ajalla 1.9.2020 - 28.2.2023 Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän alueella. Tyso-työpajatoiminnan ja sosiaalisen osallisuuden kehittämishankkeessa kehitettiin aktivointitoimenpiteitä, vähennettiin köyhyys ja syrjäytymisriskiä tehokkaamman ja laadukkaamman palvelun ja ohjauksen tuottamiseksi työpajatoiminnassa.  Hankkeessa kehitettiin työ- ja toimintakykyä parantavan ja vahvistavan jatkopolun toimintoja köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa oleville sekä parannetaan palveluiden tavoitettavuutta haja-asutusalueella. Hankkeessa tuotettiin matalan kynnyksen palveluja ja sosiaalista kuntoutumista sekä luotiin hankealueelle uudenlainen malli sosiaaliseen vahvistamiseen.

Hankkeessa kokeiltiin uutena aktivointimenetelmänä ”pajaopo” -toimintaa alueen työpajojen yhteisenä sisäisenä toimintana sekä uraohjaus-chatt palvelujen tavoitettavuuden parantamiseksi harvaanasutulla hankealueella.  Hankkeessa kehitettiin ryhmätoiminta, joka oli matalan kynnyksen sosiaalisen vahvistamisen palvelu. Toimintojen tavoitteena oli sosiaalisen toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tukeminen ja parantaminen. Ryhmätoiminnan kohderyhmänä oli syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Hankkeen tuloksena syntyi laadukkaammat, asiakaslähtöisemmät ja kiinnostavammat työpajapalvelut. Palveluissa korostuivat asiakaslähtöisyys sekä erilaiset työ- ja toimintakykyä parantavat toiminnot. Toiminnot ovat ympäristökuormitusta vähentäviä, elinkaariajattelun ja taloudellisuuden huomioivia. Tuloksena syntyi toimintoja ja tuotteita pajaympäristöön sekä työohjeita ja videoita ohjauksen monipuolistamiseksi. "Pajaopo" -toiminta ja opinnollistaminen mahdollistivat osaamisen tunnistamisen ja/tai tutkinnonosien suorittamisen työpajoilla. Lisäksi tuloksena oli matalan kynnyksen kiertäväuraohjauspiste ja chat-palvelu harvaan asutulle alueelle.  Ryhmätoiminnasta valmistui ryhmäohjaajan käsikirja

Tilke-hanke

      
Tilke-hanke oli ESR-rahoitteinen ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen hallinnoima kehittämishanke, jonka toiminta-aika on 1.2.2022–31.8.2023. Hankkeessa pyrittiin kehittämään seutukunnan kuntien työllisyyspalveluja ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien palveluja. Tavoitteena oli edistää asiakkaan työllisyyttä, osaamista ja sosiaalista osallisuutta, sekä parantaa asiakkaan työkykyä, toimintakykyä sekä hyvinvointia. Kohderyhmänä olivat 17-64v. työttömät, työttömyysuhan alaiset sekä muut työllisyyspalveluiden asiakkaat. Tarjosimme palvelua myös muutoin epäselvässä tilanteessa oleville, esim. osatyökykyisille ja opiskelijoille. Hankkeessa toteutettuja keinoja olivat yksilö- ja ryhmävalmennus. Hankkeessa tehtiin tutustumiskäyntejä alueen työ- ja koulutustarjontaan tarpeen mukaan.

Ihimeen digi - hanke

EULIPPU.png  VIPUVOIMAA.png ELYLOGO.jpgHAAPAVESILOGO.jpg

Haapaveden kaupungin Ihimeen digi -hanke oli Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kehittämishanke, jonka rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika oli 01.01.2022–31.05.2023 ja toiminta-alueena Haapaveden kaupunki. Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa sen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Hankkeen varsinaista kohderyhmää olivat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka olivat joko opiskelijoina, työttöminä työnhakijoina tai työelämän ulkopuolella suunnittelemassa ammatillisia opintoja. Työttömät työnhakijat, jotka tarvitsivat tukea työllistymiseensä tai työelämätaitoihinsa digitaitojen kautta, sekä Haapaveden kaupungin eri yksiköiden henkilökunta.

Hankkeen välillisistä kohderyhmää olivat paikalliset nuorten tai työttömien kanssa toimivat yhdistykset sekä
Haapavedellä toimivat ammatilliset oppilaitokset ja lukio. Paikalliset nuorten ja työttömien työnhakijoiden julkiset palvelut, joiden kautta tavoitetaan hankkeen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Yhdistykset, oppilaitokset ja julkiset palveluntuottajat saivat hankkeen kautta toimintamallin, jonka avulla tarjottiin tukea digitaitojen parantamiseen. Koulutuksiin osallistuvien kaupungin yksiköiden asiakkaat ja TE-hallinto, joka voi ohjata asiakkaitaan hankkeen palveluihin. Hankkeen työntekijät järjestivät kohderyhmän osallistujille yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta.

KELEKKA-hanke 1.5.2020 – 31.12.2022

KelekkaNaamaton (1) (1).png

logo_with_text_0.pngHAAPAVESILOGO.jpg

 

KELEKKA-hanke oli TE-palvelujen ja Haapaveden kaupungin yhdessä rahoittama työllisyyspoliittinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli kehittää palvelukeskus Kokoomoon palvelumalli, jossa tarjotaan asiakkaille yksilö- ja ryhmävalmennusta. Yksilöllisten valmennuspalvelujen tarkoituksena oli tukea hankkeen asiakkaiden yksilöllisen työllisyys- tai ammatillisen kuntoutuspolun muodostumista.

Hankkeeseen kohderyhmänä olivat haapavetiset 18-63-vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat pitkäaikaistyöttömät ja muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työnhakijat. Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen oppilaitokset ja yritykset.

Hankkeen asiakkaille tarjottiin yksilötapaamisaikoja, joissa kartoitetaan asiakkaan henkilökohtainen tilanne ja tavoitteet. Hankkeen työntekijät saattoivat olla esimerkiksi asiakkaiden mukana esimerkiksi tutustumassa työ- ja koulutusmahdollisuuksiin sekä mahdollisesti ammatillista kuntoutusta tarjoaviin palvelun tuottajiin. Hankkeen työntekijät toimivat myös yhteyshenkilöinä asiakkaan ja paikallisten työnantajien välillä. Hanke tarjosi asiakkailleen myös mahdollisuuden osallistua työnhaku- ja työelämätaitoja tukeviin ryhmävalmennuksiin. Hankkeen tarkoituksena on ollut valmennuspalvelujen avulla helpottaa asiakkaiden työllistymistä, koulutukseen hakeutumista tai kuntoutusprosessien käynnistymistä. Tavoitteena oli myös pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen ja hankkeen asiakkaiden elämänlaadun parantuminen.

TAHTOTILASTA TULOKSEEN -hanke 1.1.2021 – 31.3.2022

EULIPPU.png  VIPUVOIMAA.png ELYLOGO.jpgHAAPAVESILOGO.jpg

Hankkeessa luotiin Oulun Eteläisen alueelle työllisyydenhoidon eri toimijoiden välille uusi toimintamalli, joka pohjautuu kumppanuuteen ja tehtyihin yhteistyösopimuksiin. Yhteistyö tukee alueellisten palveluiden saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä eli työtön asiakas saa selkeät, yksinkertaiset ja luotettavat palvelut käyttöönsä. Samalla nopeutetaan Kumppanuuden ja sovittujen käytäntöjen arvioinnille laaditaan suunnitelma ja toimintatapa, jolla varmistetaan palvelujen laadukas tuottaminen taloudellisesti ja henkilöstöresurssien osalta optimaalisesti. Työllisyydenhoidon toimijoina on niin kuntien työllisyyspalveluita, työllisyys- ja kehittämishankkeita, kolmannen sektorin toimijoita ja viranomaisia.

Hanke myös tukee alueen toimijoita tiedon saannissa, kun ennakoidaan tulevia muutoksia. Pohjoismainen työllisyysmalli keväällä 2022 tuo muutoksia työttömien kontaktointiin, ja työllisyyspalveluiden siirto kuntien vastuulle vuonna 2024 vaatii laajaa alueellista yhteistyötä työvoimapohjan vuoksi. Sote-uudistus vuoden 2023 alussa vaikuttaa mm. työttömien aktivointiin sekä kuntouttavaan työtoimintaan.

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Haapaveden kaupunki. Mukana olleen kunnat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva ja Ylivieska.             

KYLÄTALKKARIT JA VIRIKEVIERAAT

EULIPPU.png  VIPUVOIMAA.png ELYLOGO.jpgHAAPAVESILOGO.jpg siikalatva.png    

Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan kunnan Virikevieraat ja kylätalkkarit -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kehittämishanke, jonka rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 15.4.2019-31.12.2021 ja toiminta-alue on Haapaveden kaupunki sekä Siikalatvan kunta. Hankkeen tavoitteena on työllistää sen kohderyhmään kuuluvia työttömiä, kehittää molempien kuntien työpajatoimintaa lisäämällä seinättömiä toimintamalleja ja samalla tarjota apua sen välilliselle kohderyhmälle, ikääntyville kuntalaisille, kotona asumiseen.

Hankkeen varsinaista kohderyhmää olivat alle 29-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, sekä pitkäaikaistyöttömät ja jostain muusta syystä heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Hankkeen välillisistä kohderyhmää olivat ikääntyneet kotona asuvat henkilöt. Hankkeesta hyötyivät myös keskeiset yhteistyötahot kuten TE-toimisto, alueen yhdistykset ja koulutuskeskus Jedu, sekä sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstö.

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET

Hankkeessa työllisyyspalveluiden toimintaa laajennettiin ikääntyneiden kotona suoritettaviin työtehtäviin kuten puiden pilkkomiseen ja muihin pieniin kotiaskareihin sekä virikeohjaukseen monella eri tapaa. Hankkeessa pyrittiin löytämään asiakkaan oma polku työelämään ja/tai tarvittaviin palveluihin. Hankkeessa työllistettiin asiakkaita palkkatuella ja työkokeilulla, sekä selvitettiin asiakkaiden työ- ja toimintakykyä ja tarjottiin erilaisia lyhyitä koulutuksia.

WASSUP-HANKE

Wassup-hanke oli Haapavedellä 1.6.2016–31.5.2019 toiminut Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, jonka rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Wassup-hankkeen tavoitteena oli kunnan työllistämisprosessien ja pitkään työttömänä olleiden työttömien palveluiden kehittäminen. Lisäksi hankkeessa tavoiteltiin työttömien aktivointiasteen nousua ja elämänhallinnan vahvistumista. Wassup-hankkeen tavoitteena oli olla paikallinen ja helposti lähestyttävä matalan kynnyksen palveluntarjoaja.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Hankkeen pääkohderyhmä olivat työttömät, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä, ja ovat olleet oikeutettuja työmarkkinatukeen. Kohderyhmää olivat myös työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden, työttömät alle 29-vuotiaat, joilla ei ollut ammatillista koulutusta tai joilla oli osaamisen kehittämisen sekä pitkäaikaisen tuen ja ohjauksen tarvetta sekä työttömät, joilla oli jokin avoimille työmarkkinoille sijoittumista vaikeuttava sairaus tai vamma.

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET

Wassup-hankkeen käytönnön toimenpiteinä oli esimerkiksi kattava alkukartoitus, jonka pohjalta tehtiin asiakkaan kanssa yhteistyössä toimeenpidesuunnitelma. Suunnitelman toteuttamisen tukena oli monipuolinen palveluvalikoima, johon ovat kuuluneet muun muassa erilaiset terveysselvitykset työttömien terveystarkastuksesta mahdollisiin eläkeselvittelyihin, kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen ja erilaiset työhönhakuvalmennukset ATK-kurssista yritysvierailuihin sekä palkkatukityön ja työkokeilun hyödyntäminen. Hankkeen työntekijät tekivät laaja-alaista yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Olemassa olevan yritysyhteistyön laajentaminen ja syventäminen, hyvät yhteydet yhdistyksiin ja yhteistöihin ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen olivat myös tärkeä osa hankkeen toimintaa.

TULOKSET

Wassup-hankkeen tuloksista voi lukea kootusti tästä tiedotteesta!

 

NUORA-HANKE

Nuora-hanke oli Haapavedellä 01.01.2016–31.05.2018 toiminut Keskipiste-Leaderin osarahoittama kehittämishanke. Nuora-hankkeen tavoitteena oli kehittää kaupungin työpajan toimintaa ja luoda toistuva, ennustettava ja paikkakunnan tarpeisiin sopiva tapahtumatuotannollinen yhteistyömalli Haapaveden kaupungin työpajalla toimivien nuorten ja Haapavesi-Seuran ja muiden paikkakunnan toimijoiden välille.

Hankkeen tuloksina ja vaikutuksina on mm.

  • Kaupungin työpajan nuorten toiminnan kehittäminen ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Nuoret ovat saaneet hankkeen ansioista kokemusta tapahtumäjärjestämisen eri vaiheista ja hyvin erilaisista tapahtumista. Monipuolisen tapahtumatoiminnan ansiosta nuoret ovat saaneet ja saavat jatkossa kokemuksia erilaisista toiminnoista omassa lähiympäristössään, ja ovat osallisina elävöittämässä ja tukemassa tapahtumatoimintaa.
  • Hankkeessa on tehty koonti paikallisista yhdistystoimijoista ja aktiivisista henkilöistä yhteystietoineen. 
  • Hankkeessa on kehitetty Haapaveden yhteistyömalli, joka tarkoittaa ainutlaatuista yhdistysten ja työpajojen tapahtumatuotannollista yhteistyötä. Hankkeen avulla on tuotu esille työpajan tapahtumatoimintaa ja avustusmahdollisuutta näkyväksi yhdistyksille ja kaupungin muille yksiköille.
  • Verkkomuotoinen ja konkreettinen vuosikello, jonka avulla voidaan ennakoida ja valmistautua yhteistyötapahtumiin yhdistysten ja työpajan nuorten välillä.

Hankkeen rahoittajana ovat toimineet Keskipiste-Leaderin lisäksi Haapaveden kaupunki sekä yksityisrahoittajina Haapavesi-Seura ry, Lions Club Haapavesi, Haapaveden Marttayhdistys ry, Haapavesi Folk ry, Kylpyläsaari Camping, Autohuolto Hiltunen/Naputiina, Veikonkone Haapavesi, Kodinkaluste Vatjus Oy, Haapaveden Häggman, Optiala Oy, K-Market Haapavesi, Nevalanmäen Perhekodit Oy, Päiväkoti Taikapuisto Oy, Kokkolan Halpa-Halli Oy, Rengas-Pojat Oy, Kukkakauppa Pitsilehti, S-Market Haapavesi Osuuskauppa KPO, Kukka- ja luontaistuote Niittykoski Ay, ABC Haapavesi Osuuskauppa KPO, Suomenselän Osuuspankki, POP Pankki Haapavesi ja JEDU Haapavesi.

 

HAASTEP-HANKE

HaaStep – Haapaveden seinällinen työpaja -hanke oli Haapavedellä 1.1.2015–31.7.2017 toiminut TE-palveluiden, Haapaveden kaupungin, Haapaveden Opiston ja Jedun rahoittama työllisyyspoliittinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli kehittää seinällistä työpajatoimintaa alle 29-vuotiaille nuorille paikkakuntalaisille. Kehitettävän työpajan tehtävänä oli tarjota säännöllistä ohjausta ja tukea opintojen suorittamiseen, tukea arjen taitojen harjoitteluun ja työllistymisen tukemiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää alueella nuorten parissa toimivien tahojen välistä yhteistyötä.

Hankkeen avulla Haapavedelle perustettiin starttivalmennuksellinen seinällinen nuorten työpaja ja sen yhteyteeen avattiin "ÄkZone - nuorten palvelut" -niminen, ohjaamomallinen nuorten palvelukeskus. HaaStep-hanke teki tiivistä yhteistyötä Nuora-hankkeen kanssa kehittäen nuorten työpajan yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Hankkeen starttivalmennuksellista toimintamallia kehitettiin läpi hankeajan. 

Hankkeen tuloksena Haapavedelle syntyi työpajatoimintaa, joka on hankkeen jälkeen laajentunut koskemaan kaikenikäisiä työttömiä. HaaStep-hankkeen tuloksia ja ideologiaa hyödynnetään edelleen työpajalla nuorten omassa ryhmässä, Starttaamossa.

Liitetiedostot