Skip to main content
Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Perheen valitessa lapselleen Haapaveden kaupungin hyväksymän yksityisen palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen, perhe voi hakea kaupungilta varhaiskasvatuksen palveluseteliä.  Palvelusetelin hinta on kasvatus- ja koulutuslautakunnan määrittelemä hoitopaikan kattohinta, joka koostuu perheen omavastuuosuudesta sekä palveluntuottajalle maksettavasta osuudesta.

Palveluntuottaja perii vanhemmilta asiakasmaksuna perheelle määritellyn omavastuuosuuden. Perheen omavastuuosuus lasketaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan ja maksu on samansuuruinen kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Mikäli palvelun tuottaminen maksaa enemmän kuin hoitopaikan kattohinta on, voi palveluntuottaja periä tarvittaessa perheiltä lisämaksua toimintakulujen kattamiseksi.

Palvelusetelin kokopäivähoidon kattohinta 1.8.2024 alkaen:

  • Päiväkotipaikka alle 3 vuotias 1442 €
  • Päiväkotipaikka yli 3-vuotias 988 €

 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun tulorajat 1.8.2024:              

Perheen koko

tuloraja €/kk

Korkein maksuprosentti

Vähimmäisbruttotulo korkeimmalle maksulle

2

4 066

10,7

6 973

3

5 245

10,7

8 152

4

5 956

10,7

8 863

5

6 667

10,7

9 574

6

7 376

10,7

10 283


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 euroa kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelipäätöksen laajuuden perusteella.

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat muut tulot. Kuukausitulojen vaihdellessa, kuukausituloksi määritellään viimeksi kuluneen vuoden keskimääräiset kuukausitulot.

Tuloina ei huomioida lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeen saajan hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulujen korvauksia, sotilasavustusta, rintamalisää, opinto-rahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea.

Tulojen vähennyksiä ovat suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki.

 

Sisarusten maksujen määräytyminen

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta periä asiakasmaksuna enintään 311 euroa kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 40% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Perheen seuraavien lasten osalta maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 62 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 28 euroa pienempää maksua ei peritä.

 

Lisätietoja
Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Leena Kronqvist
044 7591 281