Skip to main content
Varhaiserityiskasvatus

Lapsen tuen järjestäminen varhaiskasvatuksessa

 

Haapaveden kaupunki toteuttaa varhaiskasvatuslain mukaista tukea lapsille. Varhaiskasvatuslaki on päivitetty ja muutos on tullut voimaan 1.8.2022. Päivitetyn varhaiskasvatuslain mukaan tarjottava tuki on yleistä, tehostettua tai erityistä tukea ja toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti. Varhaiserityiskasvatus kuuluu varhaiskasvatuksen perustehtävään lapsen tuen tarpeiden mukaisesti ja lähtökohtana on, että tuki järjestetään lapsiryhmässä osana muuta toimintaa.

 

Yleinen tuki muodostuu yksittäisistä tukimuodoista, kuten esimerkiksi kuvien käytöstä tai ystävyyssuhteiden tukemisesta osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Käytännössä kaikki lapset saavat yleistä tukea osana jokaista varhaiskasvatuspäiväänsä ja varhaiskasvatuslaissa sanotaankin, että jokaisella lapsella on oikeus yleiseen tukeen yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa sitä edellyttäessä.

 

Mikäli yleinen tuki ei ole riittävää, siirrytään tehostettuun tukeen. Tehostettu tuki on säännöllistä ja koostuu useammista samanaikaisista tukimuodoista. Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää, on tukea annettava yksilöllisesti suunniteltuna erityisenä tukena, joka koostuu useista tukimuodoista ja on jatkuvaa ja kokoaikaista.

 

Tuen tarjoaminen tulee aloittaa heti tuen tarpeen ilmettyä. Yleistä tukea annetaan aina, kun sitä tarvitaan. Tehostettuun ja erityiseen tukeen tarvitaan lisäksi hallintopäätös. Hallintopäätöksen tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Nämä tuen tasot eivät tarvitse taakseen diagnooseja, vaan lapsen tuen tarve määrittelee myös tuen tason. Lapsen tuen tarpeen arviointiin osallistuu lapsen tunteva, hänen ryhmässään toimiva varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen ja tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Myös viranomaiset, asiantuntijat ja muut tarvittavat tahot voivat osallistua tuen tarpeen arviointiin.

 

 

 

Inkluusion periaatteilla tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa seuraavaa:

Inkluusiossa on kyse tasa-arvoon pohjaavasta kasvatuksesta ja koulutuksesta,
jossa mahdollistetaan osallisuus ja johon kaikkia kannustetaan ja ohjataan.
Tämän lisäksi syrjimisen käytännöt ovat poissa ja yhdenvertaisuuden periaatetta tutkitaan ja noudatetaan.
Erilaisuus, vammaisuus tai ylipäätään moninaisuus on rikkaus, jota vaalitaan ja josta iloitaan.
Kilpailullisuuden on korvannut yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden edistäminen.
(Pihlaja, P. 2021)

 

Lapsella voi olla tuen tarvetta mm.

  • puheen ja kielen kehityksen alueella

  • sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä

  • käyttäytymisessä

  • motoriikassa

  • tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä

  • hahmottamisessa.

 

Lähteet:

Varhaiskasvatuslaki 540/2018

Pihlaja, P. 2021. Inkluusio – mahdottomia ajatuksia ja mahdollisuuksien tarkastelua. Tutkittua varhaiskasvatuksesta -blogi